eKsiazki.org Twoje centrum wiedzy o ePapierze i eBookach

22wrz/10Wyłączony

Ludzie listy piszą, czyli odpowiedź Ministerstwa w sprawie podatku VAT na eBooki

Ministerstwo nie wprowadzi stawki preferencyjnej na eBooki Miesiąc temu wspominaliśmy o liście, jaki wysłał przewodniczący SPE PIK , Łukasz Gołębiewski, do Ministra Finansów. Ministerstwo, a konkretnie Maciej Grabowski, odpisało i przedstawia powody, dla których nie będzie stosowana stawka preferencyjna 5% na książki sprzedawane online, czyli eBooki i audiobooki dostępne wyłącznie do pobrania.

Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi Ministerstwa za Rynkiem-Ksiazki.pl:

Pan Piotr Marciszuk
Prezes Polskiej Izby Książki
Wiceprezydent Federacji Wydawców Europejskich

Pan
Łukasz Gołębiewski
Przewodniczący
Sekcji Publikacji Elektronicznych

Polska Izba Książki
ul. Oleandrów 8,
00-629 Warszawa

Szanowni państwo,

w nawiązaniu do mojego pisma z dnia 16 lipca 2010 r. znak; PT1/065-10/323/TKQ/10 PT-684 oraz w odpowiedzi na kolejne Panów pisma z dnia 16 sierpnia 2010 r. i z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy książek i czasopism specjalistycznych po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz zrównania po tym dniu stawek tego podatku dla dostawy książek papierowych, audiobooków i książek elektronicznych opublikowanych na nośnikach fizycznych, a także możliwości wprowadzenia innej niż podstawowa stawki podatku na książki elektroniczne dostępne on-line, uprzejmie informuję:
Do dnia 31 grudnia 2010 r. Polska korzysta z derogacji w zakresie VAT dotyczącej między innymi możliwości stosowania 0% stawki tego podatku do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków. Powyższa derogacja, wyrażona w § 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.) dotyczy czasowego stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku między innymi do dostaw w kraju książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Stosownie do brzmienia § 39 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, 0% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie także między innymi do dostaw w kraju czasopism specjalistycznych, zdefiniowanych w ust. 2 § 39 tego rozporządzenia. Podkreślić przy tym należy, iż wniosek o derogację (który został złożony w trakcie negocjacji akcesyjnych) nie obejmował książek w wersji cyfrowej, czego konsekwencją był brak prawnej możliwości objęcia ich 0% stawką podatku od towarów i usług. Dopiero w dyrektywie Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 116, z 09.05.2009 str. 18) zawarte zostały przepisy o charakterze fakultatywnym, które umożliwiły państwom członkowskim stosowanie obniżonej stawki podatku VAT, tj. stawki nie mniejszej niż 5% w odniesieniu do książek cyfrowych.

W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2010 r. powyższej derogacji, Minister Finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie jej obowiązywania po tym dniu. Jednakże Komisja Europejska nie wyraziła zgody na przedłużenie przedmiotowej derogacji, co oznacza, iż zgodnie z przepisami Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2011 r. do dostawy książek i czasopism specjalistycznych należy stosować stawkę obniżoną VAT (w Polsce wynosi ona 7%).

Celem jednak zapobieżenia wzrostowi cen książek i czasopism specjalistycznych, spowodowanego m.in. podwyższeniem stawki podatkowej przy ich sprzedaży, rząd podjął starania, by zostały one objęte po dniu 31 grudnia 2010 r. najniższą dozwoloną prawem Unii Europejskiej preferencyjną stawką podatku VAT.
W związku z powyższym, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zakłada się objęcie od stycznia 2011 r. stawką najniższą jaką w tym zakresie Polska może zastosować, czyli 5% stawką podatku od towarów i usług, książek drukowanych -wyłącznie książek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, jak również - książek wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Powyższa preferencyjna stawka podatku od towarów i usług dotyczyć ma również czasopism specjalistycznych.
Natomiast w przypadku książek elektronicznych dostępnych on-line przyjmuje się, iż usługi świadczone w tym zakresie będą w dalszym ciągu podlegały opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług, gdyż dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006 str. 1, z późn. zm.) nie przewiduje możliwości stosowania stawek obniżonych dla tego rodzaju usług (vide art. 98 ust. 2 tej dyrektywy).

Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) przez usługi elektroniczne rozumie się usługi, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia. W myśl art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288, z 29.10.2005 str. 1), do usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e tiret dwunaste i załączniku L dyrektywy 77/388/EWG, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, natomiast ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Stosownie do brzmienia art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady, usługami wchodzącymi w zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności jeśli świadczone są przez Internet lub sieć elektroniczną) są między innymi: zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych oraz prenumerata gazet i czasopism on-line (punkt 3 lit. c i d załącznika I do ww. rozporządzenia).

Podkreślić przy tym należy, iż w zawartym w art. 12 powyższego rozporządzenia Rady nr 1777/2005 katalogu usług, które nie są zaliczane do usług świadczonych drogą elektroniczną, znajdują się między innymi płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne; materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma; płyty CD, kasety magnetofonowe; kasety wideo, płyty DVD (pkt 3 lit. b - e art. 12 rozporządzenia). Przedstawiając powyższe należy podkreślić działania Ministra Finansów, który mimo trudności budżetowych wystąpił z inicjatywą zastosowania do dostawy książek najniższej z możliwych stawek obniżonych oraz zaproponował wprowadzenie preferencji w opodatkowaniu (tam gdzie jest to dozwolone prawem Unii Europejskiej) dla dostaw książek w formie elektronicznej.

Z poważaniem Maciej Grabowski

Doceniamy oczywiście wysiłki Ministerstwa w zakresie prób obniżania podatku VAT na eBooki, ale przypominamy, iż są kraje, które z powodzeniem stosują politykę podatkową sprzeczną w tej kwestii z prawem UE - dzieje się tak m.in. w Hiszpanii, gdzie VAT na papierowe oraz elektroniczne książki wynosi tyle samo - czyli 4%. Zastosowanie podobnych rozwiązań w naszym kraju (nawet gdyby miało to być jedynie 5%, a nie 4%) z pewnością pomogłoby rynkowi książek cyfrowych. Mamy nadzieję, że Polska przyjrzy się hiszpańskiemu rozwiązaniu, tak, by spróbować zastosować je i w naszym kraju.

Zapraszamy do komentowania artykułu na naszym forum.

Zakres tematyczny: Informacje Komentarze wyłączone
Komentarze (0) Trackbacki (1)

Zostaw komentarz